آینه

ساخت قاب آینه با ابزار سپاهان در ابعاد و رنگ های مختلف 

 

ayneh (1) ayneh (1) ayneh (2)
ayneh (10) ayneh (3) ayneh (11)
ayneh (7) ayneh (6) ayneh (8)
ayneh (3) ayneh (5) ayneh (9)
۲۰۱۵۱۲۲۴_۱۴۱۰۱۴ ayneh (4) ۲۰۱۶۰۳۱۰_۱۵۰۴۳۸
ayneh-8 aynehhh ayneh-9
ayneh-7 ayneh-6 ayneh-5
ayneh-4 ayneh-3 ayneh-2
ayyneh-4 ayneh-1 ayyneh-6
ayyneh-3 ayyneh-1 ayyneh-2